Verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma

Discriminatie heeft vele gezichten. Antiziganisme is daar één van en is nog altijd een groot probleem in Nederland. Het gaat hierbij om zigeunerhaat, ofwel discriminatie jegens Sinti en Roma. De overheid draagt graag bij aan een inclusieve samenleving. Zo stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies beschikbaar voor leden van de Sinti- en Roma- gemeenschap. Zij kunnen een tegemoetkoming voor schoolkosten, studiekosten, praktische leermiddelen en reiskosten aanvragen.

Wereld Roma Dag

Vandaag is de uitgelezen dag om stil te staan bij het Romaanse volk – ook wel zigeuners genoemd – en de problemen waar zij mee te maken hebben. Het is namelijk Wereld Roma Dag. Een feestdag voor Romagroepen wereldwijd. Meer dan de helft van de Sinti en Roma wereldwijd, namelijk ongeveer 8 miljoen, leeft in Europa. Omdat ze over de hele wereld verspreid zijn, hebben ze geen vastliggende cultuur of sociale organisatie. Kenmerkend voor de Sinti en Roma is het sterk ontwikkelde groepsgevoel en gesloten karakter ten opzichte van de samenleving.

De Roma zijn oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Europa. In 1977 heeft Nederland een groep Roma toegelaten en gelegaliseerd. Deze Nederlandse Romapopulatie woont voornamelijk in woonwagencentra in Brabant, Limburg en Gelderland. Over het aantal Sinti en Roma in Nederland zijn er geen precieze cijfers. De schattingen variëren van 4.000 à 5.000 tot 30.000 à 40.000.

Antiziganisme

Antiziganisme is discriminatie van Sinti en Roma. Het is een specifieke vorm van racisme. Er rust een maatschappelijk stigma op de cultuur. Vaak gaat het om negatieve gevoelens of om negatieve stereotypering van Roma en Sinti in hatelijke taal. De vooroordelen jegens deze populatie hebben een veel breder spectrum van discriminerende uitlatingen en praktijken tot gevolg, waaronder stelselmatige discriminatie van overheidswege, zoals de slechte kwaliteit van huisvesting en het onderwijs die Roma en Sinti wordt geboden. Voortdurende zigeunerhaat vormt een belangrijke barrière voor inclusie. Dat zit het integratieproces in de weg.

In tegenstelling tot andere vormen van discriminatie is discriminatie van Roma en Sinti in veel lagen van de bevolking sociaal geaccepteerd. Antiziganisme leidt over het algemeen tot veel minder verontwaardiging dan negatieve opmerkingen over andere groepen. Sterker nog: kritiek op of discriminerende behandeling van Roma en Sinti wordt maar al te vaak als gerechtvaardigd of legitiem gezien.

Botsende cultuuraspecten die leiden tot onderwijsachterstand

Het begint al op school. De relatie van Sinti en Roma hebben met betrekking tot het onderwijs is een problematische. Dat is met name het gevolg van de cultuurverschillen tussen de Sinti en Roma enerzijds en de Nederlandse burgersamenleving en overheid anderzijds. Voor de meeste Nederlanders is op tijd komen op afspraken normaal. Bij de Sinti en Roma is dat minder vanzelfsprekend, met als gevolg dat de kinderen vaak te laat komen en veel lesuren missen. Dit resulteert in een onderwijsachterstand, wat kan leiden tot minder goede perspectieven op de arbeidsmarkt met uiteindelijk vaak armoede tot gevolg.

Het is belangrijk niet te veel te generaliseren, aangezien de Roma in Nederland een zeer diverse groep zijn. Er zijn gezinnen waar de participatie in de samenleving niet goed gaat en multiproblematiek een rol speelt. Daarentegen zijn er ook hoger opgeleide Roma die wel participeren in de samenleving.

Om participatie in de samenleving van Roma-kinderen te bevorderen zijn verschillende stappen ondernomen. Zo is er in 2011 op verzoek van gemeenten door de overheid het programma Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen opgezet. Daarnaast wordt er sinds 2013 om het jaar onderzoek gedaan naar de mate van sociale inclusie. Uit een de derde vervolgmeting komt naar voren dat de resultaten van acht jaar beleidsvoering nog niet erg succesvol zijn. De sociale inclusie van de Sinti en Roma blijft achter bij andere inwoners van de gemeenten waar zij wonen. Op onder andere de thema’s zoals onderwijs, arbeid, wonen en veiligheid is sprake van een grote achterstand. “Er is dus nog veel ontwikkeling nodig voordat er gesproken kan worden over gelijkwaardig en volwaardig burgerschap”, aldus Wouter Koolmees Minister van Sociale Zaken.

Verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma vanuit de overheid

Heb jij een (idee voor een) project of activiteit die de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma in Nederland direct of indrect verbeteren? Dan komt deze misschien wel in aanmerking voor een subsidie. Daarnaast kan er ook subsidie worden aangevraagd bij de overheid voor cursussen in taal en techniek of een tegemoetkoming voor schoolkosten, studiekosten, praktische leermiddelen en reiskosten.

oranje vinkje

Ministerie van VWS: Verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma

Deze subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is erop gericht de positie van de Sinti en Roma in Nederland te verbeteren. Er kunnen aanvragen worden gedaan voor onder andere studiebeurzen of cursussen die helpen om meer kans te hebben bij het vinden van werk.

Budget: de maximale hoogte van een subsidie voor een project of activiteit is €5.000,- per persoon per aanvraag

Log in en bekijk organisatie >>  

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.