Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden

De Fondsendatabase Armoede houdt van heldere afspraken


Algemeen

ZorgSubsidieKalender en Fondsendatabase Armoede zijn activiteiten van ZorgSubsidieKalender B.V., Kamer van Koophandel: 82006946.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten, publicaties en overige activiteiten van ZorgSubsidieKalender B.V.. Hierna te noemen ZSK/FDA.

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent en veel rendement haalt uit je abonnement(en) op onze databas(es). Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan direct contact op met ons via 030-2270037 of via info@fondsendatabasearmoede.nl.

Betalen

Op alle betalingen is een bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit betekent dat je tot 7 dagen na de betaaldatum je geld kunt terugvragen en je ontvangt dit dan binnen twee werkweken retour. De betalingen voor producten en diensten verlopen via iDeal. Bij sommige producten en diensten heb je de keuze om achteraf te betalen per factuur.

Privacy statement

Lees hier de privacyverklaring van ZorgSubsidiekalender
Lees hier de privacyverklaring van de Fondsendatabase Armoede

Geheimhouding

ZorgSubsidieKalender zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is ten behoeve van onze gerechtvaardigde professionele en zakelijke doeleinden, om aan verzoeken van bezoekers te voldoen en/of als dit wettelijk of op grond van beroepsvoorschriften verplicht of toegestaan is. We geven door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan derden ten behoeve van hun eigen marketing.

Copyright

 1. ZSK/FDA publiceert artikelen, tips, actuele subsidiemogelijkheden en overige informatie (hierna te noemen: ‘ZSK/FDA-informatie’) op de websites ZorgSubsidieKalender.nl en de Fondsendatabasearmoede.nl, in de databases en in e-mails.
 2. Op alle materialen (website, nieuwsbrief, trainingsmaterialen en overige publicaties en informatiedragers) heeft ZSK/FDA het auteursrecht. Het, zonder voorafgaande toestemming, overnemen, delen en/of het verkopen van deze informatie aan derden is niet toegestaan, met uitzondering van de hierna genoemde gevallen:
 • Wil je een link plaatsen naar www.zorgsubsidiekalender.nl of www.fondsendatabasearmoede.nl (homepagina)? Dat waarderen wij bijzonder en is altijd toegestaan. Ook mag je onze digitale nieuwsbrieven doorsturen.
 • Het kopiëren, overnemen en/of op andere wijze doorsturen en/of doorplaatsen van de overige ZSK/FDA informatie, of delen daarvan, is alleen toegestaan:
   • na overleg en met schriftelijke toestemming van ZSK/FDA;
   • Wanneer je na overleg schriftelijke toestemming hebt gekregen kan de informatie worden geplaatst met daarboven of daaronder: Bron: ©ZorgSubsidieKalender.nl of ©Fondsendatabase Armoede. En indien van toepassing, ook de naam van de auteur.

Abonnementen

Algemeen

Naast deze algemene voorwaarden zijn er algemene en bijzondere bepalingen per type abonnement van toepassing, zie hieronder.

 1. Degene die (namens de organisatie) het abonnement afsluit is ‘abonneehouder’
 2. De abonneehouder ontvangt de facturen voor het abonnement op zijn naam en is het aanspreekpunt voor ZSK/FDA inzake betalingen, het juiste gebruik van het abonnement en het voorkomen van misbruik.
 3. Het abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij vóór het ingaan van de nieuwe abonnementstermijn is opgezegd per mail of telefoon.
 4. De factuur voor de volgende abonnementstermijn ontvangt de abonneehouder per mail op de dag dat deze volgende abonnementstermijn van een jaar ingaat.
 5. Eisen aan het emailadres: voor het toesturen van informatie en toegang tot de database hebben wij een emailadres nodig dat te herleiden is tot een persoon en een organisatie. Het emailadres dient daarom zowel de naam van een persoon te bevatten als de naam van de betreffende organisatie (voorbeeld: achternaam@organisatie.nl). Emailadressen met ‘info’, ‘contact’, ‘secretariaat’ o.i.d. zijn niet toegestaan.
 6. De abonneehouder ontvangt een persoonlijke loginnaam en wachtwoord voor de database. Het is niet toegestaan je login-gegevens aan anderen door te geven of deze op enige wijze te delen. Bij constatering hiervan kan ZSK/FDA het abonnement eenzijdig opzeggen, zonder restitutie van het reeds betaalde abonneegeld over de nog lopende abonnementsperiode.
 7. De abonneehouder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in (mail)adresgegevens en eventuele overige abonneegegevens.
 8. Het jaarabonnement kan in elke maand en op elke dag van het jaar ingaan. Het abonneegeld wordt bij afsluiting vooraf en voor het gehele abonneejaar voldaan.
 9. Jaarlijks kan per 1 januari de prijs voor abonnementen worden verhoogd, deze eventuele verhoging wordt altijd vooraf gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief. Bij reeds lopende abonnementen wordt de prijsverhoging in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur.
 10. Een jaarabonnement kan zonder opgaaf van reden geweigerd of ingetrokken worden.

 Opzeggen van het abonnement

 1. Zorgsubsidiekalender werkt met jaarabonnementen. Opzeggen kan tot één dag vóór het ingaan van de nieuwe abonnementstermijn.
 2. Zodra de nieuwe abonnementstermijn is ingegaan is de abonneehouder betaling verschuldigd over de dan ingegane abonnementstermijn.
 3. Wil je het jaarabonnement opzeggen? Stuur een mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl of info@fondsendatabasearmoede.nl met als onderwerp ‘Opzeggen’. Zet in de mail:
 • naam van de abonneehouder
 • mailadres van de abonneehouder
 • Type abonnement (ZSK of FDA)
 • bij een jaarabonnement met meerdere accounts: mailadressen die eventueel aan het abonnement gekoppeld zijn.

Bijzondere bepalingen jaarabonnementen met meerdere accounts voor organisaties

 1. Dit jaarabonnement is een abonnement voor 5 of meer medewerkers van één organisatie.
 2. De abonneehouder is verantwoordelijk voor het correct aan- en afmelden (naam en mailadres) van de overige medewerkers die gebruik maken van het abonnement.
 3. De medewerkers die namens de organisatie zijn aangemeld bij de ZSK/FDA:
  • ontvangen de ZSK/FDA -informatie in hun mailbox;
  • hebben met hun eigen loginnaam persoonlijk toegang tot de betreffende database(s).

Bijzondere bepalingen ZZP-jaarabonnement ZorgSubsidieKalender

 1. Het ZZP-jaarabonnement biedt zelfstandige professionals en adviseurs (ZZP-ers) de mogelijkheid gebruik te maken van de ZorgSubsidieKalender database tegen een aangepast tarief. Het is een abonnement voor één persoon en er wordt één loginnaam voor de ZorgSubsidieKalender database verstrekt.
 2. Voordat het abonnement wordt geactiveerd bekijken wij of je KvK-gegevens en je presentatie op internet, social media etc. in overeenstemming zijn met de ZZP-status. Bij vragen of twijfel hierover nemen we contact met je op.
 3. Wanneer de ZZP-status niet meer in overeenstemming is met je actuele werksituatie dan kom je niet meer in aanmerking voor het ZZP-Jaarabonnement. Na afloop van de lopende abonnementsperiode van je ZZP-abonnement heb je dan de keuze om je abonnement te wijzigen of je kunt het ZZP-abonnement opzeggen. Het ZZP-abonnement kan niet meer verlengd worden.

Bijzondere bepalingen gratis proefabonnement ZorgSubsidieKalender

 1. Het gratis proefabonnement kan eenmalig worden aangevraagd en duurt maximaal één maand.
 2. Het proefabonnement loopt na een maand automatisch af, je zit nergens aan vast.
 3. Een aanvraag voor het gratis proefabonnement kan zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

Overige abonnementsvormen

Op verzoek van klanten kan ZSK/FDA andere abonnementsvormen aanbieden, bijvoorbeeld met meerdere accounts of een RSS-feed. Indien nodig worden hierover specifieke en/of aanvullende afspraken gemaakt.

Cursussen en evenementen

 1. Je bent verzekerd van deelname na betaling van het verschuldigde bedrag.
 2. Verhinderd? Je mag bij verhindering iemand anders in jouw plaats laten gaan op de gereserveerde datum.
 3. Er vindt geen restitutie plaats wanneer je besluit eerder te stoppen of bij een ‘no-show’.
 4. Eenmaal betaalde bedragen worden, na verloop van de bedenktijd, niet meer gerestitueerd.

 Advies- en Consultancy diensten

 1. Tenzij anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden eveneens voor latere (deel)opdrachten en – overeenkomsten die tussen ZSK/FDA en de opdrachtgever tot stand komen. Hiervan kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 2. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZSK/FDA.
 3. ZSK/FDA gaat bij het opstellen van subsidieaanvragen uit van de juistheid en het compleet zijn van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Vergoeding

De vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst door ZSK/FDA die de opdrachtgever verschuldigd is, bestaat uit honorarium en kosten en de daarover verschuldigde belastingen en voor zover van toepassing, andere heffingen.

Facturatie

 1. Afspraken over de facturatie worden vooraf vastgelegd in de offerte. Deze afspraken zijn van toepassing na ondertekening van de offerte, samen met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 2. De facturen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening, bij gebreke waarvan de wettelijke rente verschuldigd wordt over de periode dat opdrachtgever daarmee in gebreke is, hetgeen zonder nadere aanmaning of sommatie het geval zal zijn.
 3. Opschorting of verrekening van de voldoening van de facturen van ZSK/FDA is uitgesloten. Kosten van buitengerechtelijke incasso zullen voor rekening zijn van opdrachtgever.

Geschillen

Op geschillen tussen opdrachtgever en ZSK/FDA is Nederlands recht van toepassing en deze zullen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.

Geheimhouding

Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van hetgeen waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kunnen kennen, behoudens voor zover een wettelijke voorschrift tot mededeling daarvan dwingt.

Intellectuele eigendom

De intellectuele rechten van ZSK/FDA op hetgeen zij aan adviezen, diensten, goederen en/of producten levert blijven aan ZSK/FDA toebehoren. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging en exploitatie, anders dan voorzien bij de met ZSK/FDA gesloten overeenkomst, laat opdrachtgever achterwege.

Derden en hulppersonen

 1. Indien derden worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst zal opdrachtgever met deze derde een contractuele relatie aangaan.
 2. In het geval tussen ZSK/FDA en deze derde enige rechtsverhouding tot stand mocht komen, zal opdrachtgever ZSK/FDA vrijwaren ter zake van aanspraken van deze derde jegens ZSK/FDA.
 3. ZSK/FDA zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door deze derden, hulppersonen van ZSK/FDA daaronder begrepen, ook niet ingeval van opzet of grove schuld van deze derden.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ZSK/FDA voor schade die direct bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins ontstaat is beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van ZSK/FDA ter zake zal worden uitgekeerd, waarbij het ter zake geldende eigen risico voor rekening van ZSK/FDA zal zijn. De aansprakelijkheid voor overige schade zal zijn beperkt tot het in de factuur genoemde bedrag.
 2. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals weergegeven in het voorgaande lid geldt niet ingeval de door de opdrachtgever geleden schade gevolg is van de opzet of grove schuld van ZSK/FDA.
 3. Eventuele aanspraken van opdrachtgever op ZSK/FDA vervallen in het geval opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens ZSK/FDA heeft voldaan en in het geval dat opdrachtgever eventuele schade niet binnen één jaar na het bekend worden daarvan schriftelijk aan ZSK/FDA heeft gemeld.
 4. Opdrachtgever zal ZSK/FDA vrijwaren van aanspraken van derden (afnemers van opdrachtgever daaronder begrepen) in verband met het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst tussen opdrachtgever en ZSK/FDA, behoudens het geval dat opdrachtgever bewijs levert van opzet of grove schuld van ZSK/FDA.

Overmacht

Als overmacht heeft, in het kader van deze algemene voorwaarden, naast het in de wet bepaalde, ook te gelden iedere situatie waarin nakoming door ZSK/FDA van haar verplichtingen wordt verhinderd als gevolg van werkstaking onder het personeel van ZSK/FDA of derden, personeelstekorten als gevolg van ziekte, tijdelijke onderbreking van de bereikbaarheid van de ICT- benodigdheden van ZSK/FDA (zoals bijvoorbeeld het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de hostingprovider, server, molest, hacking door derden van het systeem, etc.)

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast indien de wet dat vereist of bij dringende noodzaak.

Heb je vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden neem dan s.v.p. contact op: info@zorgsubsidiekalender.nl / info@fondsendatabasearmoede.nl of bel 030-2270037.

 fa-thumbs-o-up

 

Abonnement

.

 fa-laptop

 

Demonstratie

.

 fa-newspaper-o

 

Nieuws

.

  fa-search-plus

 

Project

.

  fa-phone

 

Contact

.